VAN ĐIỆN TỪ TORK SỬ DỤNG CHO NƯỚC NÓNG

 • VAN ĐIỆN TỪ TORK SỬ DỤNG CHO NƯỚC NÓNG

  VAN ĐIỆN TỪ TORK SỬ DỤNG CHO NƯỚC NÓNG

  S2010 ( TORK-B) Steam Solenoid Valves, Normally Closed

 • S2011 (TORK-BN) Steam Solenoid Valves , Normally Open

  S2011 (TORK-BN) Steam Solenoid Valves , Normally Open

  S2011 (TORK-BN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
 • S2012( TORK-BA) Steam Series Solenoid Valves, Normally Open with Pipe

  S2012( TORK-BA) Steam Series Solenoid Valves, Normally Open with Pipe

  S2012( TORK-BA) Steam Series Solenoid Valves, Normally Open with Pipe
 • S2013 (TORK-BH) High Pressure Steam Solenoid Valves, Normally Closed

  S2013 (TORK-BH) High Pressure Steam Solenoid Valves, Normally Closed

  S2013 (TORK-BH) High Pressure Steam Solenoid Valves, Normally Closed
 • S2020 (TORK-BZ) Steam Solenoid Valves , Normally Closed

  S2020 (TORK-BZ) Steam Solenoid Valves , Normally Closed

  S2020 (TORK-BZ) Steam Solenoid Valves , Normally Closed
 • S2021 ( TORK-BZN) Steam Solenoid Valves , Normally Open

  S2021 ( TORK-BZN) Steam Solenoid Valves , Normally Open

  S2021 ( TORK-BZN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
 • S2030 ( TORK-BL) Steam Solenoid Valves, Large Orifice, Normally Closed

  S2030 ( TORK-BL) Steam Solenoid Valves, Large Orifice, Normally Closed

  S2030 ( TORK-BL) Steam Solenoid Valves, Large Orifice, Normally Closed
 • S2031 (TORK-BLN) Steam Solenoid Valve, Full Orifice, Normally Open

  S2031 (TORK-BLN) Steam Solenoid Valve, Full Orifice, Normally Open

  S2031 (TORK-BLN) Steam Solenoid Valve, Full Orifice, Normally Open
 • S2040 (TORK-BTD) Economic Steam Solenoid Valves , Normally Closed
  S2040 (TORK-BTD) Economic Steam Solenoid Valves , Normally Closed
 • S2073 ( TORK-BT) Economic Steam Solenoid Valves, direct Operator, NC

  S2073 ( TORK-BT) Economic Steam Solenoid Valves, direct Operator, NC

  S2073 ( TORK-BT) Economic Steam Solenoid Valves, direct Operator, NC
 • S2090 (TORK-BR) Regulation Steam Solenoid Valves

  S2090 (TORK-BR) Regulation Steam Solenoid Valves

  S2090 (TORK-BR) Regulation Steam Solenoid Valves
 • S2091(TORK-BHD) Steam Solenoid Valves, High Temperature, NC

  S2091(TORK-BHD) Steam Solenoid Valves, High Temperature, NC

  S2091(TORK-BHD) Steam Solenoid Valves, High Temperature, NC
 • S2010 ( TORK-B) Steam Solenoid Valves, Normally Closed

  S2010 ( TORK-B) Steam Solenoid Valves, Normally Closed

  S2093 Steam Solenoid Valve, Nickel Coated, N.C.
VAN ĐIỆN TỪ TORK SỬ DỤNG CHO NƯỚC NÓNG
Sản phẩm cùng loại: